วิเคราะห์ถ่านจากดปลือกยางพารา
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::ศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิตถ่านจากเปลือกผลยางพารา

 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ถ่านจากเปลือกผลยางพารา มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิตถ่านจากเปลือกผลยางพารา สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของถ่านจากเปลือกผลยางพารากับถ่านชนิดอื่นๆ ในอันที่จะพัฒนาเป็นถ่าน หุงต้มทดแทน

ถ่านจากไม้ จากการศึกษาพบว่า เปลือกผลยางพาราจะให้ถ่านร้อยละ 26.18 ของน้ำหนักเปลือกผลยางพาราในขณะที่กะลามะพร้าวให้ถ่าน ร้อยละ 37.33 ของน้ำหนักกะลาที่นำมาเผา เมื่อศึกษาปริมาณความร้อนของถ่านจากเปลือผลยางพาราเปรียบเทียบกับถ่านกะลามะพร้าว และถ่านที่ซื้อจากท้องตลาด จะให้ปริมาณความร้อน 2333.33 , 2516.67 และ 1600 แคลอรีต่อถ่าน 5 กรัม ตามลำดับ เมื่อทดสอบระยะเวลาการเผาไหม้ พบว่าถ่านจากเปลือกผลยางพาราใช้เวลาในการเผาไหม้จนหมดน้อยที่สุด คือ 32.33 นาที ถ่านกะลามะพร้าว 2.33 นาที และถ่านที่ซื้อจากท้องตลาดใช้เวลานานที่สุด 45.67 นาทีถ่านจากเปลือกผลยางพารา ให้น้ำหนักขี้เถ้า ร้อยละ 5.35 ถ่านกะลามะพร้าว ร้อยละ 3 และถ่านที่ซื้อจากท้องตลาดร้อยละ 5
ส่วนความสามารถในการซับดูดสารละลายไอโอดีน ถ่านกะลามะพร้าวดูดซับได้ 0.93 มิลลิกรัม/ถ่าน 5 กรัม ถ่านเปลือกเมล็ดยางพาราดูดซับได้ 0.68 มิลลิกรัม/ถ่าน 5 กรัม และถ่านที่ซื้อจากท้องตลาด ดูดซับได้ 0.51 มิลลิกรัม/ถ่าน 5 กรัม จากผลการศึกษาพบว่าถ่านจากเปลือกผลยางพารามีคุณภาพต่ำกว่าถ่านกะลามะพร้าว

 ทุกสมบัติที่ทำการทดสอบ แต่สมบัติบางประการดีกว่าถ่านที่ซื้อจากท้องตลาด เมื่อทำการทดสอบนำถ่านมาใช้ในการหุงต้ม คือต้มน้ำและหุงข้าวเปรียบเทียบเวลาที่ทำให้น้ำเดือด และหุงข้าวจนสุก เปรียบเทียบกับถ่านที่ซื้อจากท้องตลาดถ่านจากเปลือกผลยางพารา ใช้เวลาเฉลี่ยในการต้มน้ำ 19.33 นาที ถ่านจากท้องตลาดใช้เวลา 20.67 นาที และใช้เวลาในการหุงข้าวจนสุกใช้เวลาเท่ากัน คือ 26.33 นาที เมื่อทดสอบความสิ้นเปลืองในการใช้งาน ถ่านเปลือกผลยางพารา มีอัตราสิ้นเปลืองสูงกว่าถ่านจากท้องตลาดร้อยละ11.85 ดังนั้นถ่านจากเปลือกผลยางพาราจึงสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านจากไม้ได้ในระดับหนึ่ง
WWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com